Υποδομές για το Airbnb σας

Φροντίζουμε το Airbnb σας με υποδομές που στηρίζουν πάνω από 3 εκατομμύρια πελάτες μας

Ένας πανίσχυρος στόλος
170 φορτηγών
6 εκατομμύρια
προϊόντα ήρθαν
το 2018 στα χέρια σας
πάνω από
500.000
παραδόσεις το χρόνο
στην πόρτα σας
πάνω από
190.000
συνδέσεις ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
Το 2018 διανύσαμε πάνω από
3,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα
για να φτάσουμε στο χώρο σας

Περισσότερα από 46,000 προϊόντα για το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε αποθήκες 40,000 τ.μ. που λειτουργούν 24/7.