Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ημερομηνία Δράσης

Η Πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργείας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» δημοσιεύθηκε 7/11/2017.

Στόχος της Δράσης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από τα ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου). Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτηξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και τους δείκτες απασχόλησης της Χώρας μας.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000 €.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστος στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων. Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι νέες επιχειρήσεις καθώς και υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν και να λειτουργούν λόγω οικονομικής κρίσης.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν υπο σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα του Τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • Υπηρεσίες ενοικίασης Αυτοκινήτων
 • Υπηρεσίες ενοικίασης Ποδηλάτων
 • Υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωση εξοπλισμού πλώτων μεταφορών
 • Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλήτισμού
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδίων

Ανώτερος Προϋπολογισμός Προτάσεων & Ένταση Ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 25.000 € - 400.000 €.

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 45%, ενώ εάν περιλαμβάνεται και η πρόσληψη νέου προσωπικού θα ανέρχεται σε 50%

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

Οι Δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που πραγματοποιόυνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλίσμός
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρησης
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικόυ και Νομικού Συμβούλου
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 15.05.2018