ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή/και digital Marketing

Στόχος της Δράσης:

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης:

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.500.000 €.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ οι οποίες πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας μέχρι τις 31/12/2018.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ του επενδυτικού τους σχεδίου στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης κατά το χρόνο υποβολής της πρότασής τους.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Προτάσεων & Ένταση Ενίσχυσης:

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 10.000 € - 50.000 €.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι πιο βασικές εκ των οποίων είναι:

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4430/2016), Συνεταιρισμοί, ατομικές επιχειρήσεις και Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).
 • Να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια για προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο που χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
 • Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο να μην υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.
 • Να έχουν, εφόσον απαιτείται, την - κατά περίπτωση - απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Β.Σ. και να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους καθώς και να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.
 • Να μην έχουν ολοκληρώσει τα επενδυτικά τους σχέδια (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών:

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης, ήτοι 13 Μαρτίου 2020.
Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 1:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Σταθμοί εργασίας
(Desktop/Laptop κ.ά.)
40%
2 Εξυπηρετητές
(servers)
3 Εξοπλισμός Δικτύων [Μεταγωγείς, Δρομολογητές κτλ.]
4 Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS κτλ.)
5 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κ.λπ.) 40%

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 «Εξοπλισμός» μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των περιπτώσεων 1.1 και 1.5, όπου το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου είναι 40% για κάθε κατηγορία δαπάνης).Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 2:
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
2.1 Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων
2.2 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ.
2.3 Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS κ.α.)
2.4 Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.λπ.)
2.5 Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)
2.6 Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)
2.7 Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
2.8 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές - πελάτες
2.9 Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
2.10 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών
2.11 Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)
2.12 Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
2.13 Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης
2.14 Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) Έως €2.500
2.15 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών - mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) Έως €4.000
2.16 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λ.π.
2.17 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας - δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)
2.18 ΕΥπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό (60% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής).

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 «Λογισμικό» μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των περιπτώσεων 2.14 και 2.15, όπου ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα όρια).Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 3:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
(άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ)
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
3.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού
Περιλαμβάνονται:
•Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας
•Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών
•Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών
•Συστήματα ελέγχου χώρου
•Συστήματα ασφαλείας
•Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης
Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
3.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού (60% του κόστους αγοράς του συστήματος).

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 «Συστήματα αυτοματισμού» μπορεί να κυμαίνεται από 0%έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 3:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
(άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ)
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
4.1 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
4.2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
4.3 Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
4.4 Παρουσία στα Social media
4.5 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
4.6 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή Έως €3.000
4.7 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
4.8 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας Έως €2.000
4.9 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων Έως €2.500
4.10 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 15.10.2020.

Διάρκεια των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.


Η δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και Digital Marketing)» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» (ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο») του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Διαδικτυακός Τόπος: https://www.pepba.gr


espa