ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία Δράσης:

Η Πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ – Β’ Κύκλος» δημοσιεύθηκε στις 27/6/2019.

Στόχος του Προγράμματος:

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων σε ωφελούμενους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης:

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 275εκ.€ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών κεφαλαίων αναμένεται να ανέλθει στο 550εκ.€

Επιλέξιμες κατοικίες/Δικαιούχοι:

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).


Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μια κατοικία είναι:

 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Να υφίσταται νόμιμα
 • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε:

Κατηγορία Ατομικό «Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης» Οικογενειακό «Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης» Βασικό
ποσοστό
επιχορήγησης
Αύξηση επιχορήγησης
ανά εξαρτώμενο
τέκνο
Μέγιστο
ποσοστό
επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.001 έως 15.000 20.001 έως 25.000 50% 5% 70%
3 15.001 έως 20.000 25.001 έως 30.000 40% 5% 70%
4 20.001 έως 25.000 30.001 έως 35.000 35% 5% 70%
5 25.001 έως 30.000 35.001 έως 40.000 30% 5% 50%
6 30.001 έως 35.000 40.001 έως 45.000 25% 5% 50%
7 35.001 και πάνω 45.001 και πάνω 0% 0% 0%

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος. Οι ωφελούμενοι των κατηγοριών 1-6, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων τους λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσοστό επιχορήγησης επί του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεών τους. Για το υπόλοιπο ποσό των παρεμβάσεων έως το 100% του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με πλήρη επιδότηση επιτοκίου. Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας 7 δε λαμβάνουν επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Αιτήσεων:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250€ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, τα ακόλουθα:

 1. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων
 2. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης
 3. Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων

Επιλέξιμες Κατηγορίες Παρεμβάσεων:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 2. Αναβάθμιση Θερμομόνωσης
 3. Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
 4. Σύστημα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).

Υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης:

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή νέων αιτήσεων.


Δείτε όλα τα κλιματιστικά και τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που προσφέρει ο Κωτσόβολος

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014- 2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ. 

Διαδικτυακός Τόπος: https://exoikonomisi.ypen.gr

espa