Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Δράσης

Αναμένεται σύντομα.

Στόχος της Δράσης

Η Δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή, που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους, σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 25 εκ. €.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης θα είναι επιχειρήσεις του κλάδου.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Προτάσεων & Ένταση Ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 30.000-200.000 €. Η ένταξη ενίσχυσης ανέρχεται σε 40%, ενώ εάν περιλαμβάνεται και η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

Οι Δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν ενδεικτικά τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

  • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
  • Μηχανήματα και εξοπλισμό
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
  • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
  • Μεταφορικά μέσα

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name.