Στοχευμένη Δράση Ενίσχυσης & Εκσυγχρονισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Δράσης

Αναμένεται σύντομα.

Στόχος της Δράσης

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης. Με τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου σε επίπεδο υποδομών, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν την αναγκαία βάση, ώστε, στη συνέχεια, να δώσουν έμφαση στη δικτύωση, την ενίσχυση των συνεργασιών και την εξωστρέφεια. Μέσω της υλοποίησης της Δράσης, αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας φεστιβάλ και παράλληλων εκδηλώσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των διοργανώσεων αυτών και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 20 εκ. €.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης θα είναι επιχειρήσεις του κλάδου.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Προτάσεων & Ένταση Ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 20.000-400.000 €. Η ένταξη ενίσχυσης ανέρχεται 50%.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών θα εξειδικευθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.