Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Κύκλος

Στόχος της Δράσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός έργων και επιχορήγηση

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €5.000 έως €25.000 για την κάλυψη σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος προϋπολογισμός δύναται να φτάσει τις €50.000 εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα έως τριών δικαιούχων.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Κατηγορία Α:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχικής απασχόλησης),
 • Υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Β:

 • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για την περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • Λειτουργικά κόστη
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Παρεμβάσεις ΑμΕΑ.

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος υποβολής αιτήσεων.