ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Στόχος της Δράσης:

Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τα οποία θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ καθώς και της εξοικονόμησης πόρων και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης:

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.750.000 €.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι:

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, με μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στη συνέχεια, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο σχετικό Παράρτημα της πρόσκλησης της δράσης.
Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι τις 14/07/2020.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Προτάσεων & Ένταση Ενίσχυσης:

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 10.000 € - 60.000 €.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες :

 • να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της προκήρυξης. (Για τις ανάγκες της Δράσης, ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή αναγράφεται στην εκτύπωση της κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr )
 • να είναι Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μάιου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα IV).
 • να διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης / ανανέωσης αυτής. (Για επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο)
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις,
 • να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
 • να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), σε κάθε περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα ελέγχου.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδφ. 18 του αρ.2 του Καν. ΕΕ 651/2014
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να ανήκουν στις κατηγορίες Α (υφιστάμενες επιχειρήσεις) και Β (νέες επιχειρήσεις)
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης / επένδυσης θα μεριμνήσουν για της κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία,
 • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την Προκήρυξη της παρούσας πρόσκλησης,
 • να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την προκήρυξη,
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • να υποβάλλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
 • να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης πρέπει να έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η αναδιάρθρωση να έχει ολοκληρωθεί,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από το χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφασης ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • το προς ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 • να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών:

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης, ήτοι 14 Ιουλίου 2020.
Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 1:
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού 70%
2 Υπηρεσίες :
 • Υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού ( έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)
 • Εγκατάστασης-παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό
αθροιστικά έως 20% του αντίστοιχου προμηθευόμενου λογισμικού
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 2:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού 70%
2 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού αθροιστικά έως 20% του αντίστοιχου προμηθευόμενου λογισμικού
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 3:
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop)
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Δημιουργία ιστοσελίδας ή/και Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας έως €2.500
2 Δημιουργία e-shop ή/και Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop έως €4.500
3 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος έως €1.000
4 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως €2.000
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 4:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware)
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets κλπ) 70%
2 Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές κλπ)
3 Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS κλπ)
4 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode, readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ)
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 5:
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου)
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ) έως 10%
2 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
3 Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
4 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου έως 15% και μέχρι 2.000€ ανώτατο όριο
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 6:
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου
1 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν (ΕΕ) 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΚΕΔ) 25% και έως 12.000 ανά ΕΜΕ

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 15.01.2021.

Διάρκεια των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι είκοσι-τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.


Η δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαδικτυακός Τόπος: http://www.eydpelop.gr


espa