ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στόχος του Προγράμματος:

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων σε ωφελούμενους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης:

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ ανέρχονται σε περίπου 850εκ.€ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών κεφαλαίων αναμένεται να ανέλθει στο 1,7δισ.€

Επιλέξιμες κατοικίες/Δικαιούχοι:

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).


Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μια κατοικία είναι:

 • Να υφίσταται νόμιμα
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Ποσοστά επιχορήγησης ανά τύπο επιλέξιμης κατοικίας και εισοδήματος:

Επιχορήγηση μεμονωμένου διαμερίσματος και μονοκατοικίας

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό
Ποσοστό
Επιχορήγησης
COVID-19 premiun Ενεργειακό premium (1) Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης για λιγνιτικές περιοχές
1 ≤ 10.000€ ≤ 20.000€ 65% 10% 10% 85% 95%
2 ˃ 10.000 - 20.000€ ˃ 20.000 - 30.000€ 55% 10% 10% 75% 85%
3 ˃ 20.000 - 30.000€ ˃ 30.000 - 40.000€ 50% 10% 10% 70% 80%
4 ˃ 30.000 - 50.000€ ˃ 40.000 - 70.000€ 45% 10% 10% 65% 75%
5 ˃ 50.000 - 90.000€ ˃ 70.000 - 120.000€ 35% 10% 10% 55% 65%

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος. Οι ωφελούμενοι των κατηγοριών 1-5, ανάλογα με το εισόδημά τους καθώς και την ενεργειακή βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η κατοικία τους, λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσοστό επιχορήγησης επί του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεών τους. Για το υπόλοιπο ποσό των παρεμβάσεων, έως το 100% του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού, υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με πλήρη επιδότηση επιτοκίου.

(1)Σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.)

Επιχορήγηση πολυκατοικίας τύπου Α – Β

Κατηγορία Πολυκατοικία Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης COVID-19 premiun Ενεργειακό premium Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης για λιγνιτικές περιοχές
1 Τύπου Α 60% 10% 10% 80% 90%
1 Τύπου Β 60% 10% - 70% 80%

Για αιτήσεις πολυκατοικίας το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσό των παρεμβάσεων έως το 100% του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με πλήρη επιδότηση επιτοκίου.

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών καθώς και πολυκατοικιών τύπου Α’: Αναβάθμιση 3 ενεργειακών κατηγοριών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση (Α’ΠΕΑ) (χωρίς να υπολογίζονται τα Φ/Β)
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β’: Δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος

Ανώτερος Προϋπολογισμός Αιτήσεων:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο: 1,2€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως αυτό προκύπτει από το Α Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:

 1. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων και Καταγραφής Παρεμβάσεων.
 2. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου.
 3. Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων.
 4. Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:


 • Τις €50.000 για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α’
 • Τις €80.000 για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β’

Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο:

Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες στο πλαίσιο των προϋποθέσεων για την υποβολή αιτήσεων και του συνόλου της επιχορήγησης.

Στην περίπτωση που το ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο κάνει παραπάνω από μία αίτηση, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €100.000 στο σύνολο των αιτήσεών του.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Παρεμβάσεων:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3. Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
 4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
 5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης ενέργειας

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται παρακάτω:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση Κουφωμάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2 ή ανά μονάδα)
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ι ΙΙ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)] 2 ≤ U ˂ 3,2 U < 2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο 370 440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 300 350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο 470 540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα 390 440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο 250 270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα 180 240
1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) 100
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) 140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης 35
1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (€/μονάδα) Ι ΙΙ ΙΙΙ
Μη κεντρικά Κεντρικά < 600m3/h Κεντρικά > 600m3/h
750 4,000 6,000

Κατηγορία 2: Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2 ή ανά μονάδα)
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ι ΙΙ
Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W] 0,9 ˂ R ≤ 1,8 R > 1,8
2.A Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά 44 48
2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη 17 25
2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα 45 55
2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα 29 35

Κατηγορία 3: Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ Ι ΙΙ III IV V VI VII VIII
Ισχύς P(kW) P ≤ 8 8 < P ≤ 12 12 < P ≤ 20 20 < P ≤ 35 35 < P ≤ 50 50 < P ≤ 100 100 < P ≤ 200 P > 200
3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης 600€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου 2,500 3,500 5,900 11,000 15,500 20,800
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC) 5,700 6,600 9,400 13,700 22,800 25,000
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 4,900 6,100 9,100 13,300 23,100 25,000
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ) 14,000 21,000 25,000
3.ΣΤ.1 Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου) 6,900 7,500 8,500 13,200 25,000
3.ΣΤ.2 Ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ) 6,500 7,500 - - - -
3.ΣΤ.3 Ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο) 2,500 - - - -

Ι ΙΙ
Ψυκτική Ισχύς μονάδος P(kW) P ≤ 3.8 P > 3.8
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου 900 1,500

Κατηγορία 4: Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ Ι ΙΙ III
Χωρητικότητα αποθήκευσης V (lt) V ≤ 135 135 < V ≤ 185 V > 185
4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ 1,000 1,250 1,500
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας 3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου 10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία
4.Δ Αντλία θερμότητας 1.500€ ανά αίτηση

Κατηγορία 5: Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης ενέργειας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2 ή ανά μονάδα)
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ Ι ΙΙ
Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού αυτοπαραγωγής P (kWp) 2 ≤ P ≤ 5 5 < P ≤ 10
5.A Φωτοβολταϊκό σύστημα (€/εγκατεστημένο kW) 1,400 1,200
Εγκατεστημένη Χωρητικότητα συστήματος αποθήκευσης C (kWh) 1 ≤ C ≤ 10
5.Β. Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) (€/kWh) 1,150
5.Γ Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος 500€ ανά αίτηση
5.Δ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) 1.500€ ανά αίτηση
5.Ε Αναβάθμιση ανελκυστήρα (μόνον για πολυκατοικία) 10.000€ ανά αίτηση πολυκατοικίας
5.ΣΤ Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία) 500€ ανά αίτηση πολυκατοικίας

Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου. Ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).

Υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης:

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του Προγράμματος, ήτοι 850εκ ευρώ.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος. Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται διαδοχικά ανά Περιφέρειες:


Περιφέρεια Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων 11.12.2020
Αττικής 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 25.01.2021
Δυτικής Μακεδονίας 27.01.2021
Κεντρικής Μακεδονίας 29.01.2021
Θεσσαλίας 01.02.2021
Πολυκατοικίες (Τύπου Α & Β) 03.02.2021

Δείτε όλα τα κλιματιστικά, τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και τις Smart Home Λύσεις που προσφέρει ο Κωτσόβολος.

Διαδικτυακός Τόπος: https://exoikonomo2020.gov.gr/

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.