ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τελευταία αναπροσαρμογή στις 11/06/2018

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο http://promo.kotsovolos.gr/espa/

Όροι χρήσης της εφαρμογής – συμμετοχής στο πρόγραμμα

Α. Περιγραφή της εφαρμογής

 1. Η εταιρεία «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2 (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») δημιούργησε την παρούσα εφαρμογή, μέσω της οποίας μπορείτε να ελέγξετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας σε σχέση με τα ενεργά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020, που έχουν αναρτηθεί και δημοσιευτεί στον ιστότοπο https://www.espa.gr/el/pages/Proclamations.aspx και αν δικαιούσθε να συμμετάσχετε σε αυτά, εφόσον επιθυμείτε. Η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν.
 2. Η χρήση της εφαρμογής έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα χωρίς δέσμευση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως προς το αποτέλεσμά της, ενώ δεν δεσμεύει τους χρήστες οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν και κρίνουν ότι συντρέχει λόγος, οφείλουν να προβούν με δικές τους ενέργειες στην υποβολή συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της επιλογής τους.
 3. Σε περίπτωση που η εφαρμογή αποδώσει θετική αξιολόγηση για την δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ, ο κάθε χρήστης θα καλείται, εφόσον επιθυμεί, να συμπληρώσει μια ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία που θα του ζητηθούν και περιγράφονται κατωτέρω.
 4. Ο ενδιαφερόμενος – συμμετέχων, με τη συμπλήρωση των στοιχείων του, την επιλογή του τετράγωνου πεδίου με τη σημείωση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης» και την ενεργή επιλογή με «κλικ» στο διαδραστικό πεδίο «Υποβολή Στοιχείων» συναινεί ώστε τα προσωπικά δεδομένα του αυτά να διαβιβασθούν σε τρίτο επαγγελματία σύμβουλο επιχειρήσεων και επαγγελματιών ή εταιρεία του είδους αυτού, εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο οποίος θα έλθει σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο με αποκλειστικό σκοπό να διαπραγματευθεί μαζί του, εφόσον επιθυμεί την ανάληψη της εργασίας σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας για συμμετοχή στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Η αποστολή των στοιχείων αυτών αποτελεί συναίνεση για την επεξεργασία και τη διαβίβαση των δεδομένων στους παραπάνω συνεργαζόμενους συμβούλους. Ο ενδιαφερόμενος στο επόμενο στάδιο, θα λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση που δήλωσε, στο οποίο θα του ζητεί να επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) απαντώντας σε αυτό.
 5. Εφόσον αποσταλεί και αυτή η απάντηση και επιβεβαιωθεί το e-mail, ακολούθως εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα επικοινωνήσουν είτε με χρήση του δηλωμένου τηλεφώνου είτε της διεύθυνσης e-mail του ενδιαφερομένου, και θα συζητήσουν με τον ενδιαφερόμενο την πιθανή μελλοντική μεταξύ τους συνεργασία για την υποβολή αιτήσεως με σκοπό την υπαγωγή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης/επιδότησης, με όρους που ο ενδιαφερόμενος και ο σύμβουλος απευθείας μεταξύ τους θα συμφωνήσουν.

Β. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

 1. Οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες με την πράξη της συμπλήρωσης και αποστολής των ατομικών στοιχείων τους που ζητούνται κατά την έναρξη χρήσης της εφαρμογής και περιγράφονται κατωτέρω στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω εφαρμογής έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και βασίζεται στις πληροφορίες που υπάρχουν ευρέως διαθέσιμες στο κοινό, για τις προϋποθέσεις υπαγωγής ενδιαφερομένων στα ισχύοντα σήμερα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η χρήση της εφαρμογής δεν αποτελεί αίτηση, ούτε δρομολογεί την υποβολή αίτησης προς τις αρμόδιες Αρχές για την συμμετοχή σε πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ, ούτε σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος αποφασίσει ιδιωτικά να υποβάλει τέτοια αίτηση με ενέργειές του, η εφαρμογή διασφαλίζει ή εγγυάται την τελική πορεία της αίτησης αυτής στις αρμόδιες Αρχές. Τυχόν θετική αξιολόγηση στα πλαίσια της χρήσης της εφαρμογής, δεν κατοχυρώνει οποιοδήποτε δικαίωμα των ενδιαφερομένων ως προς την δυνατότητα συμμετοχής στα επιδοτούμενα προγράμματα όπως και το αντίθετο, δηλαδή τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή δεν στερεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να απευθύνει τελικά αίτηση για την υπαγωγή του σε πρόγραμμα επιδότησης ενώπιον της αρμόδιας Αρχής οπότε αυτή αρμοδίως κρίνει την αποδοχή ή απόρριψη.
 3. Οι ανακοινώσεις / πληροφορίες που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα και το αποτέλεσμα της χρήσης της εφαρμογής δεν συνιστούν ούτε και περιλαμβάνουν επαγγελματικές συμβουλές, αλλά έχουν χαρακτήρα καθαρά ενημερωτικό χωρίς δέσμευση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την ακρίβεια της πληροφορίας που προκύπτει από τη χρήση της εφαρμογής. Ο κάθε ενδιαφερόμενος που χρειάζεται συγκεκριμένες συμβουλές ή που επιθυμεί να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων για την συμμετοχή του σε πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ, πρέπει πάντοτε να απευθύνεται σε ειδικευμένους επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ειδικά με το αντικείμενο (συμβούλους επιχειρήσεων κλπ). Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις / πληροφορίες που λαμβάνει ο χρήστης της εφαρμογής δεν υποκαθιστούν τα επίσημα κείμενα που προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα, δημόσιο, συγχρηματοδοτούμενο, ευρωπαϊκό ή ιδιωτικό και ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει πάντα να ανατρέχει σε αυτά για τη λήψη αυθεντικών πληροφοριών σε σχέση με τα προγράμματα επιδότησης.
 4. Οι χρήστες της εφαρμογής κατανοούν και αποδέχονται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την διαθεσιμότητα υπηρεσιών, για τις ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις των εν λόγω τρίτων συμβούλων ή εταιρειών παροχής συμβουλών, την καλή ή όχι εκτέλεση κάθε έργου ή υπηρεσίας που ο ενδιαφερόμενος τυχόν θα τους αναθέσει. Τέλος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους δικτυακούς τόπους αυτών των τρίτων.

Γ. Δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και στην εφαρμογή παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ακρίβειά τους, παρόλα αυτά δηλώνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να είναι σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό και αφορούν τα εν λόγω προγράμματα επιδότησης. Παρόλα αυτά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με βάση την καλή πίστη θα καταβάλλει προσπάθεια για την καλή ενημέρωση της εφαρμογής και του ιστότοπου σε εύλογο χρόνο (σε περίπτωση μεταβολής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης κλπ), ενώ σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται πάντοτε στο φορέα χρηματοδότησης, σε επιχειρήσεις που παρέχουν σχετικές συμβουλές κατ’ επάγγελμα και στα επίσημα κείμενα για να αποκτήσει αυθεντική ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου των στοιχείων που ζητούνται ή καταχώρησης ελλιπών στοιχείων από αυτόν. Δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών δεδομένων.
 3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε τυχόν συμφωνία μεταξύ του ενδιαφερομένου και του τρίτου συμβούλου και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες της εφαρμογής με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που οι χρήστες έχουν έρθει σε επαφή με τα μέρη αυτά λόγω της διαβίβασης των στοιχείων του ενδιαφερομένου εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον σύμβουλο είτε επειδή οδηγήθηκε σε επικοινωνία με αυτά με τη χρήση συνδέσμου ή σύνδεσης που βρίσκεται στον ιστότοπο της εφαρμογής ή σε ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται την ποιότητα και την καλή εκτέλεση των συμβουλευτικών υπηρεσιών των τρίτων και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά. Ο κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιονδήποτε σύμβουλο, εφόσον το επιθυμεί, και η πρόταση που τυχόν θα του γίνει, κατόπιν της χρήσης της εφαρμογής, δεν είναι βέβαια δεσμευτική για αυτόν.
 4. Σύμφωνα με την καλή πίστη και την υποχρέωση επιμέλειας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει αναζητήσει πληροφορίες για τους συμβούλους αυτούς με βάση τις οποίες λογίζονται υπεύθυνοι επαγγελματίες και αξιόπιστοι κατά το χρόνο της επιλογής τους, όμως ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει ο ίδιος να ελέγξει την αξιοπιστία του αντισυμβαλλομένού του πριν από την ανάθεση σε αυτόν οποιουδήποτε έργου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεριμνά για την καλή επιλογή των συνδέσμων που διαθέτει στον ιστότοπό της, ώστε να μην είναι με κανέναν τρόπο επιβλαβείς για τους χρήστες τους, όμως κάθε χρήστης τους χρησιμοποιεί με αποκλειστική ευθύνη του και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται τρίτοι και όχι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών από τους ιστότοπους τρίτων.